7 thg 7, 2015

Chỉnh sửa nền Windows Photo Viewer bị thay đổi

Bài viết này mình hướng dẫn các bạn chỉnh sửa hình nền Windows Photo Viewer bị thay đổi, từ trắng chuyển sang vàng, khi mở ảnh lên xem.
Cách sửa :
-Mở Control Panel /Color Management-Tích vào Use my setting for this device/Add/sRGBIEC611966-2.1/OK
-Chọn as Default Profile